תקנון מיכא"ל:

      כללי:

 1. אתר זה (להלן: "האתר") הנו בבעלות חברת מיכא"ל שרותי ניהול וחינוך למצוינות (2002) בע"מ (להלן: ״החברה״).
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 3. תקנון זה ("התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל גישה לאתר ו/או רכישה ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו כפופה לתנאי התקנון שלהלן ומעידה על הסכמתך כי קראת והבנת את תנאיו. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה.
 4. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
 6. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר ו/או למי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.
 7. כל האמור בלשון זכר, מופנה אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, מופנה אף בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד.
 8. על התקנון ועל האתר ותכניו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 9. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה, יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בתל אביב.
 10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת.
 11. הלקוח יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת e-mail, מספר טלפון או שינוי פרטים נוספים. אי-עדכון הפרטים עלול למנוע מהחברה אפשרות לשלוח מידע, שירותים ו/או מוצרים ללקוח.
 1. יצירת קשר עם החברה במייל: michael@michael.org.il

         טלפון: 02-6430042

        כתובת למשלוח דואר: שילר 10 , ירושלים , 9622713.

     קוד התנהגות:

 1. הלקוח מודע לכך כי במהלך לימודיו בקורס, מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה ומרציה.
 2. החברה תהא רשאית להפסיק את לימודיו של לקוח שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.
 3. אין להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שנלמד או נמסר.

      רכישה:

 1. כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי השירותים הניתנים על ידה.
 2. בעת ביצוע רכישה באתר, על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל החברה להבטיח את מתן השירותים הניתנים על ידה.
 3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע"י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי השירות זמין וניתן לאספקה במועד המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אף אם לא צוין כי השירות אינו נמצא זמין וניתן לאספקה והשירות לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא זמין, לא יהיה מחויב האתר במכירת השירות בפועל, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'.
 5. החברה שומרת  לעצמה את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס. מספר המקומות הנו מוגבל.
 6. החברה רשאית להודיע על סיום המקומות ו/או הוספת מקומות בכל עת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי.
 7. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים או שרותים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 8. תמונות המוצרים והשירותים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 9. אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת או מתן המוצרים או השירותים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקתם לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים או השירותים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים או השירותים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים או השירותים נשוא העסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

     ביטול:

 1. החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה רשאית לבטל קורס בכל עת ולפי שיקול דעתה ובלבד שנתנה על כך הודעה 7 ימים מראש.
 3. במקרה של ביטול קורס ע”י החברה יוחזר התשלום במלואו.
 4. ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס עד 14 ימים לפני מועד הקורס ולקבל את ההחזר כספי. עבור ביטול ההשתתפות, תגבה עמלת ביטול בסך 10% מעלות השירות.
 5. בקשה לביטול שתתקבל בין 14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס תיגבה עמלה בשיעור של 20% מעלות השירות. לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי.
 6. אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו. במידה ויתבקש ע”י משתתף החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא, המקרה יידון לגופו.
 7. בכל ביטול ידרשו הלקוחות לצרף את הקבלה המקורית שנשלחה אליהם .
 8. לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י החברה ובניכוי עמלת הביטול.
 9. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט או כרטיסים נטענים שהונפקו בדואר ישראל, ככל שניתן יהיה לעשות בהם שימוש כלשהו באתר, לכן לבעלי הכרטיסים האמורים תתבע העברה בנקאית בסכום הזיכוי.
 10. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית.
  משך הטיפול בהזמנה שהוחזרה/ בוטלה יהיה עד 45 ימי עסקים קבלת פנייה בעניין זה אשר נתקבלה בכתב ואושרה ע"י החברה ו/או מי מטעמה.
 11. הודעה על ביטול שירותים ו/או מוצרים כמפורט לעיל, תינתן אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל ו/או בפקסמיליה-הודעה זו יש לאשרה באמצעות מי מטעם החברה.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

 

      קניין רוחני:

 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 3. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. מובהר כי אין בשימוש באתר ו/או בתכנים המועברים בסדנאות, בקורסים ובימי בעיון בכדי להקנות זכויות בקניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר ובחומרים המועברים למבקרים באתר ו/או למשתתפים בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון.
 5. אין להקליט, לצלם, לשנות, להפיץ, להעביר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של החברה או של צדדים שלישיים שבבעלותם, כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של החברה
 6. הנך מתחייב/ת שלא לצלם, לא להקליט, לא להעביר את התכנים לגורם שלישי וברור לך שהתוכן מיועד עבורך בלבד מתוקף השימוש באתר ובתכניו ו/או מתוקף השתתפותך בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון.
 7. ידוע לי כי הקורס המועבר אונליין בזום או במערך סרטוני וידאו לצפיה, הינו אישי ואינו ניתן להעברה. מערכות האונליין של החברה, מזהות כל כניסה שאינה מורשת לקורס ומדווחות על כל הפרה.

      הפסקת פעילות:

 1. החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר החברה אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד. בכל מקרה בו יבוצע שימוש מסחרי ו/או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה על ידי המשתמש ו/או על ידי צד ג' אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמא האישיים מן המשתמש, מסכים המשתמש לפצות את החברה בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק.
 3. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, משרדו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

      איסוף נתונים:

 1. הנתונים באתר נמסרים ע”י המשתתף באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. כמו כן, בעת רכישה באתר הנך מסכים להיות מנוי על שירות רשימות הדיוור
 2. בכניסה לאתר ובמתן פרטים מאשר הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן את הסכמתו להצטרף למאגר רשימת התפוצה של החברה לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ו/או לטלפון הנייד ו/או לכל מכשיר תקשורת אחר,
 3. לא תהיינה למשתתף טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות פנייה במייל.
 4. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי כלשהו.

      שמירת סודיות:

 1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.
 2. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.
 3. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים ושל הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר, במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות.
 5. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידו לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי ולחברת הסליקה לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניו.

     תכנים באתר:

 1. המידע והשירותים הזמינים במסגרת האתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות.
 2. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
 3. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
 4. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

      דחייה והסבת זכאות

 1. לצורך דחיית מועד הקורס על המשתמש לקבל את אישור האתר ובתנאי שביקש לדחות מועד לא יאוחר מיום פתיחת הקורס, ולאחר שהודיע על כך לחברה בכתב או בהודעה טלפונית למוקד השירות יהיה זכאי לקורס, והוא יהיה רשאי לממש זכאותו פעם אחת בלבד ולא יאוחר מחמישה חודשים ממועד הקורס המקורי.
 2. למען הסר ספק מובהר, כי קורס אשר מוענק כמתנה לא יינתן עבורו כל החזר כספי לרבות במקרה של ביטולו.
 3. יודגש כי החברות בקורס הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאדם אחר.

      קיום הקורסים ומועדיהם:

 1. מובא לידיעת הלקוח כי החברה רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס. כמו כן, החברה תהיה רשאית להודיע ללקוח, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור יהיה הלקוח רשאי להודיע על רצונו בביטול השתתפותו בקורס בתוך 14 ימים ממועד היוודע דבר השינוי והוא יהא זכאי להחזר כספי בגין הסכומים ששולמו על ידו עד ליום הביטול בניכוי העלות של המוצרים והשירותים שהוא קיבל עד לאותה עת. לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההודעה, יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תקנון זה.
 2. כמו כן, רשאית החברה לשנות את שעות הלימוד ותכני הקורס, כפי שתמצא לנכון. כל השינויים האמורים יובאו לידיעתו של הלקוח זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

     אחריות:

 1. במידה ונפלה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את החברה.
 2. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 3. החברה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית. לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
 4. התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי ולא מהווים המלצות ו/או ו ייעוץ .
 5. החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.
 6. המשתמש מצהיר כי לא יעלה כלפי החברה כל טענה בגין הסתמכותו של המידע באתר כמידע מלא, ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא.
 7. החברה אינה מתחייבת שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם באתר או במי מהספקים העובדים עם האתר.
 8. החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
 9. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר, בהתאם למדיניות הפרטיות שלה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובכפוף למפורט להלן. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.
 10. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתמכות עליהם. כל הסתמכות על התכנים שתקבל באמצעות האתר ו/או החברה, תיעשה על אחריות המשתמש באופן מלא ובלעדי והמשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש שיעשה בתכנים ולתוצאותיו.
 11. החברה על כלל מנהליה, עובדיה וצדדים שלישים אחרים פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור. אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.
 12. המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן חלק זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. החברה לא תישא באחריות כלשהי למידע ולכל תוצאה, ישירה או עקיפה,  מהשימוש בתכנים ובמידע.  השימוש במידע ובתכנים  באחריות המשתמש בלבד.
 13. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים המוזמנים שלא בהתאם להוראות החברה ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.

     מיכא"ל שרותי ניהול וחינוך למצוינות ( 2002 ) בע"מ

 

מדיניות אספקת הקורסים פרונטאליים ואונליין – פתיחת הקורסים מותנת ברישום של מינימום משתתפים המוגדרים מראש בכל קורס. . במידה ואכן ירשמו מינימום המשתתפים, הקורס יפתח במועדו והמפגשים יתקיימו בהתאם לתאריכים שיפורסמו בדף הקורס. והיה ולא ירשמו מינימום משתתפים, הקורס לא יפתח והנרשמים המשלמים יקבלו זיכוי מלא על תשלומם.

הרכישה באתר בתשלום מוגבלת למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. במידה ובוצע רישום עבור קטין שגילו פחות מ-18 שנים, אזי באחריותו של הבגיר הרושם (הורה או אפוטרופוס) לבצע את התשלום כראוי .